تولیدی کیف پیک

فولدر چرم

19 مدل فولدر چرم یافت شدفولدر تبلیغاتی همایشی طرح چرم 1151

فولدر همایشی تبلیغاتی
طرح چرم
A4
کلاسوری
در رنگ بندی متنوع
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی سمیناری کد EF9 طرح چرم

فولدر
جیب پاکتی
A4
داخل اشبالت
در رنگ بندی متنوع
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی چرم مصنوعی 2279

فولدر
طرح چرم
A4
مدیران
جای کارت، کاغذ و مدارک
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی طرح چرم FO8

فولدر
طرح چرم دو رنگ
A4
بهترین هدیه برای مدیران
جای خودکار و مدارک
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی چرم مصنوعی کد 676-A

فولدر سمیناری برای تبلیغات
طرح چرم
A5
قفل دار
کلاسوری
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی چرم مصنوعی مدیریتی کد 2276

فولدر مدیران
طرح چرم
دور زیپ – دو دسته مخفی شو
در رنگ بندی قهوه ای و مشکی
قابلیت درج متن داخل کار
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی طرح چرم مدل 684

فولدر
طرح چرم
دور زیپ
دارای ماشین حساب
جای مدارک – جای کارت
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی چرم مصنوعی کد FO10

فولدر تبلیغاتی
طرح چرم
A4
کلاسوری
جای کارت و مدارک
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر طرح چرم مدیریتی تبلیغاتی EF8

فولدر
طرح چرم
A4
قفل دار
کلاسوری
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر چرم مصنوعی مدیریتی تبلیغاتی 2278

فولدر مدیریتی
طرح چرم
A4
مدیران
جای کارت و مدارک
قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی چرم مصنوعی کد FO5

فولدر تبلیغاتی چرمی
طرح چرم دو رنگ
A4
کلاسوری
جای کارت و مدارک
با قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر مدیریتی چرم مصنوعی تبلیغاتی مدل FO6

فولدر
طرح چرم - اشبالت
A4
کلاسوری
جای کارت و مدارک
با قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی طرح چرم اشبالت کد FO9

فولدر
طرح چرم - اشبالت
A4
کلاسوری
جای کارت و مدارک
با قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★

فولدر تبلیغاتی چرم مصنوعی مدیریتی کد 676-B

فولدر طرح چرم مدیریتی
طرح چرم
A5
کلاسوری
قفل دار
با قابلیت درج لوگو: داغی، لیزر و غیره

★★★★★